سفارش تبلیغ
صبا

تو گوشی

عشق قوی ترین سپاه است.چون دریک لحظه برقلب ومغزوجسم حمله می کند.        .ولتر.

  

مصاحبه با خدا

 

درمصاحبه باخداسوال کردم...

به عنوان پروردگار دوست داری که بندگانت چه درس هایی درزندچی بیا موزند

خداوند پاسخ داد

این که بیاموزندنمی توانندکسی را وادارکنندتابه انها عشق بورزند تنهاکاری که می توانند انجام دهند

این است که اجازه دهند مورد عشق ورزیدن واقع شوند...

واینکه بیاموزندکسانی دردنیاوجود دارندکه انان را مشتاقانه دوست دارند  ولی هنوز نمی دانندجگونه به بیان احساسات خود پرداخته ویاانها را نشان دهند.


نوشته شده در پنج شنبه 90/3/19ساعت 11:48 صبح توسط سوها نظرات ( ) |

1.زندگی دو نیمه است   نیمه ای یخبندان ونیمه ای گدازان.عشق ان نیمه گدازان ست.

                                                                                                    .جبران خلیل جبران.

2ازدواج همیشه به عشق پایان داده است.                   .ناپلئون.

3عشق قالبا یک نوع عذاب است اما محروم بودن از ان هم جان می گدازد.    

                                                                                   .ویلیاشکسپیر.

                                                                                                                                  

 


نوشته شده در پنج شنبه 90/3/19ساعت 11:32 صبح توسط سوها نظرات ( ) |

اهای ادمیان...سوها

به چشمان خود بیاموزیدکه نگاه به کسی نیندازند

اگرنگاه انداختندعاشق نشوند

اگرعاشق شدندوابسته نشوند

اگروابسته شدندمجنون نشوند

واگرنیزمجنون شدندباعقل ومنطق زندگی کنند

 

 

 

اگرعاشق شدن یک نوع گناه است             دل عاشق شکستن صدگناه است

 

 

 

برسنگ قبرمن ...

برسنگ قبرمن بنویسید/خسته بود           اهل زمین نبود  نمازش شکسته بود

برسنگ قبرمن بنویسید/شیشه بود           تنهاازاین نظرکه سرپا شکسته بود

برسنگ قبر من بنویسید/پاک بود            چشمان او که دائماازاشک شسته بود

برسنگ قبرمن بنویسید/این درخت         عمری برای هرتبروتیشه دسته بود

 

 

 

 

عشق یعنی/مهربی چون وچرا           عشق یعنی/کوشش بی ادعا

عشق یعنی/شب نخفتن تا سحر           عشق یعنی/سجدگاه وچشم تر

عشق یعنی/انتظارو انتظار                عشق یعنی/هرچه بینی عکس یار             ...سوها...

 


نوشته شده در چهارشنبه 90/2/28ساعت 1:50 عصر توسط سوها نظرات ( ) |

اگه خوابت امد بیا تو چشمام بخواب اگه اشک نذاشت بیا تو قلبم اگه صدا نذاشت من میمیرم تو سیر بخواب!!


نوشته شده در پنج شنبه 90/2/22ساعت 6:6 عصر توسط سوها نظرات ( ) |

محکم ترین بنیان عشق اعتماد است پس به هم اعتماد داشته باشیم!


نوشته شده در پنج شنبه 90/2/22ساعت 6:6 عصر توسط سوها نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin